Statskup 2008


179 statskupmagere

Torsdag 24. april 2008 gennemførtes et statskup i Danmark.

Der er vist ikke så mange, der har bemærket det, idet kupmagerne har gjort alt, hvad der stod i deres magt, for at skjule denne kendsgerning.

De har dog uden tvivl tænkt sig at fortsætte dette deres forbryderiske og højforræderiske forehavende - for de mest foragtelige førere blandt dem (når lejlighed byder sig) som højtbetalte propagandakommissærer i besættelsesmagtens inden- og udenlandske kommandocentraler. Danmarks ve og vel er dem ligegyldigt. Hvad der derimod driver dem er image, prestige, dyre jakkesæt/kjoler, millionindtægter, eksklusive flyrejser og narcissistisk selvoptagethed.

Der kan naturligvis sættes navne på alle 179 statskupmagere af 24/4-08. Det kan den interesserede selv finde frem til ved at få oplyst sammensætningen af "folketinget" pr. 24/4-08.

En af de mere fiffige metoder til at kamuflere det udspekulerede statskup af 24/4-08 på har været at indhente "uafhængige ekspertudtalelser" ud fra en formodning om, at danskerne er for naive/dumme til at gennemskue sådanne fupnumre.

Kupmagerne har således spurgt en institution med dybe rødder i diktaturet 1660-1849 (den såkaldte "enevælde"), om deres danskfjendske statskup af 24. april 2008 nu også ville indebære opgivelse af dansk suverænitet eller uafhængighed eller være i modstrid med demokratiet eller grundloven.

Dertil svarede den udspurgte diktaturinstitution (justitsministeriet/udenrigsministeriet) helt forudsigeligt, at de nye diktatorer ikke skulle frygte noget fra det gamle diktaturs arvtagere ("centraladministrationen", "embedsværket"), der ikke så noget betænkeligt i at overdrage dansk lovgivende, dømmende og udøvende handlekraft til udenlandsk magt i helt ubegrænset omfang, hvilket især kan ses af et såkaldt "charter", som kupmagerne nu vil have til at være gældende lov på dansk territorium.

Juntaen i København har nu "regeret" i godt fem år siden statskuppet af 24/4-08, og der er absolut intet, der tyder på, at den har tænkt sig at opgive sit landsforræderiske forehavende, hvis kerne er, at euizmens "ret" står over love vedtaget i "folketinget".

En repræsentant for dette usympatiske selskab har via en "dansk" avis meddelt, at den "danske" centraladministration (justitsministeriet m.v.) er noget af det mest objektive og upartiske på denne jord eller i citat: "Vi har en god tradition i Danmark for, at embedsværket er politisk neutralt.". Dette er enten løgn eller dumhed. Sandsynligvis en blanding af begge dele.

Da Irlands vælgere torsdag 12. juni 2008 stemte ja til europæisk frihed og dermed tillige nej til bl.a. den "danske" juntaledelses statskup af 24/4-08, udtalte en af de "danske" quislinge: "Jeg beklager stærkt udfaldet af folkeafstemningen i irland, men det siger sig selv, at vi fuldt ud respekterer den afgørelse, som er truffet".

Også dette er selvfølgelig en stor løgn - som sædvanligt fra dén kant. Nøjagtigt sådan udtalte euizmens propagandaministre sig nemlig også, efter at vælgerne i frankrig og holland stemte ja til europæisk frihed i 2005 og dermed nej til euizmediktaturet.

Herefter besluttede de euiztiske strateger imidlertid (under tysk førerskab), at man herefterdags skulle afskaffe alle afstemninger generelt om euizmeprojektet. Man havde dog ikke - viste det sig 12/6-08 - taget den irske mistelten i ed.

Samtidig ville man så efter det midlertidige tilbageslag i 2005 (frankrig, holland) - med slibrige prokuratorkneb - gennemliste nøjagtig den samme nyordning af europa, som de franske og nederlandske vælgere havde forkastet massivt, og dette misfoster forsøgtes derefter solgt med følgende beroligende, men falske ord til de to landes vælgere og resten af eu-ropas indbyggere:  "men det siger sig selv, at vi fuldt ud respekterer den afgørelse, som er truffet" (af de to landes vælgere).

Da polen i 2007 gjorde lidt uskyldig modstand mod euizme-forfatningen af 2005, der havde fået ny forklædning, blev landet truet af en lang række euizter, heriblandt pöttering, schulz, sarkozy, gusenbauer, möller/rasmussen, balkenende, merkel og lammert. Siden blev det irlands, polens og tjekkiets og mange andres tur til at skulle finde sig i disse europaters uforskammede opførsel.

Allerede 14/6-08 (umiddelbart efter offentliggørelsen af afstemningsresultatet i irland) kunne ritzau oplyse følgende: "Men premierminister brian cowen kan godt forberede sig på, at eu's kommende formandsland frankrig vil bede ham om en ny afstemning. - Der er ingen anden løsning. Men det ville være dumt og give bagslag at skynde dem ud i et omvalg, siger den franske minister for eu-anliggender, jean-pierre jouyet, til radiostationen Europe 1.".

Løgnens Alliance

Tilbage i 1972 blev danskerne under et tysk partis førerskab løjet ind i et "fælleskab", der påstodes at være udelukkende af praktisk, økonomisk og handelsmæssig art. I de godt 41 år, der er gået siden denne Den Store Løgn, er det nu for selv den mest tungnemme blevet klart, at den statsdannelse, der siden 1658 har kaldt sig "danmark", er blevet underlagt et fremmed styre med kommandobunker uden for landets grænser - "nede i eu-ropa". Eller europat-poetisk udtrykt: "i hjertet af europa".

Denne fremmede magt styrer nu landet via robotter i "folketinget" (euizme-udvalget m.v.). Det har den ganske vist gjort i vidt omfang siden 1972; men torsdag 24. april 2008 gik disse agenter for fremmed magt så et skridt videre, idet de skamløst og kynisk vedtog en "lov" om at ophæve de sidste rester af dansk suverænitet (selvstyre).

Herefterdags skal landet som før 1849 styres af forordninger, direktiver, reskripter, bekendtgørelser, dekreter, edikter, diktater og gehejmerådsbeslutninger. Udstedt fjernt fra landets grænser i lukkede, ulokaliserbare kontorer - uden referat, og implementeret af den herskende politikerjunta i "folketinget" via især euizme-udvalget.

Denne udenlandske besættelsesmagt har her til lands sin fremtrædelsesform i skikkelse af en "regering" (et eu-ekspeditionskontor), der holdes i live - og derved i ro og mag kan planlægge yderligere forbrydelser - af den del af de 179 statskupmagere, der kalder sig dens "parlamentariske grundlag".

Handlingstomme ord

Kup-regeringens parlamentariske støtter med de masochistiske tilbøjeligheder kunne for længst - og senest i december 2007 - have stillet regeringsjuntaen et mistillidsvotum med specifik henvisning til den løgnagtige proces omkring "ratifikationen af lissabonforfatningen"; men nej: "man" vægtede "indflydelse" og magt højere end dansk styre i Danmark.

Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at en euizt-"regering" med en anden farve og med støtte fra den "socialistiske" side i "folketinget" med allerstørste sandsynlighed ville have optrådt på nøjagtig samme højforræderiske måde som den dengang regerende koalition. Og "venstrefløjen" og "de nordatlantiske" ville så heller ikke have stillet mistillidsvotum i sagen. Fordi de nærmest for enhver pris ville blivende siddende "nær magten" - og pengene.

Derfor hviler ansvaret for statskuppet af 24/4-08 på samtlige 179 "folkevalgte", men dog i særlig grad på dem, der udgør regeringsjuntaens "parlamentariske grundlag". I 2007 skulle der være grebet til handling - senest, da det blev klart, at euizt-"regeringen" overhovedet ikke ville diskutere det forestående statskup under "valgkampen" i efteråret 2007.

Fremtvunget diskussion

Ved at stille et mistillidsvotum til juntaen og dens føringsofficerer kunne "de parlamentariske støtter" have fremtvunget den diskussion, som politikeroligarkiet og dets "socialistiske" halehæng ikke ville have med danskerne.

Omvendt kunne kritikere "til venstre i salen" (hvis "højre side" havde undladt det) også have disket op med en mistillidsafstemning i anledning af den grundlovsopløsende "lissabonforfatning" med efterfølgende "forbeholdsafvikling". Så ville det have vist sig, om "regeringens støtter" med de mange dyre ord og deres magtfikserede adfærd ville have stemt for eller imod en sådan klar tilkendegivelse.

Substansen

Også herved kunne man vanskeligt have undgået at diskutere substansen i sagen. Som bl.a. er, at immunitetssikrede udenlandske dommere fremover skal kunne dømme danske borgere efter fremmede love i danmark og slippe af sted med at færdes uhindret på dansk område helt uden for lands lov og ret.

At jurister kan bruges til hvad som helst - i særlig grad ondskab - og er føjelige over for en given tids magthavere, findes der gruopvækkende eksempler på fra det tyvende århundredes rædselsregimer, og nu i begyndelsen af det enogtyvende århundrede bekræftes denne erfaring endnu engang af euizme-dommernes accellererende juridiske amokløb.

En af de mest berygtede følger af juntaens statskup af 24/4-08 er, at noget, euizmens skønmalere kalder et "charter", skal have retsvirkning på dansk grund - pådømt af jurister i fremmed magts sold.

En tredje følge af juntaens statskup er, at "folketinget" på en lang række lovområder ikke længere har monopol på eller fortrinsret til at vedtage love gældende for det danske territorium. Hovedparten af disse love dekreteres i lukkede kredse af ikke-folkevalgte kontoransatte i udlandet - helt uden for dansk kontrol.

Hvis ikke sådant er overdragelse af suverænitet i aldeles ubegrænset omfang og derfor i helt åbenlys modstrid med grundlovens ånd og bogstav, har alle ord i det danske sprog mistet deres betydning.

At "folketinget" i danmark er sat ud af spillet og landets lov bestemmes af udenlandsk magt bekræftes til fulde i et avisindlæg, som første ordstyrer i dette "folketing" fik offentliggjort i en århusavis 10/12-09.

Her tales der bl.a. om, at "folketinget" fremover allernådigst skal have mulighed for at udtale sig om, hvad euizmemagten bør eller ikke bør lovgive om, og "ret" til at udstede et "gult kort" i relation til euizmelovgivningen, men ikke til at blokere den. En sådan underkastelsesattitude tolkes af nævnte avisskribent som "en styrkelse af den demokratiske beslutningsproces", og vedkommende "tvivler på, at f.eks. kommissionen kan og vil sidde indvendinger om brud på nærhedsprincippet overhørigt".

Det er jo en ren tilståelsessag. Folketinget er således ikke længere en suveræn og uafhængig lovgiver i Efter-1658-Staten Danmark. Landet er nu prisgivet fremmedes nåde og forgodtbefindende, og "folketingets" officielle talsmand i december 2009 (som er én af de 179 statskupmagere af 24/4-08) håber så, at disse udlændinge vil tilgodese kupmagerne i "folketinget", så konsekvenserne af statskuppet af 24/4-08 ikke bliver for åbenlyse.

Hule ord

At sproget dagligt udhules af den magt- og pengesyge politikerkaste er jo ikke nogen ny foreteelse. Dette har den nogenlunde vågne borger kunnet iagttage gennem de seneste 45 år. Derfor vil det (som praktiseret i det ovenstående) ofte være nødvendigt at udstyre ordene i refererende og kommenterende tekster med citationstegn for at angive deres hulhed. Sådant pryder naturligvis ikke en tekst, men er absolut påkrævet for at undgå, at de med anførselstegn markerede ord skal kunne blive taget for deres fulde pålydende.

Medieverdenen i det fremmedstyrede "danmark" har i det store og hele været tavs, når det gælder at belyse optakten til statskuppet af 24/4-08 og dettes implikationer.

Besættelsesmagten Sverrig

Det gammeldanske kulturområde Skånelandene, der har været okkuperet af fremmed magt i nu mere end 355 år, styres som bekendt fra stokholm; og der forelå i løbet af sommeren 2008 absolut intet om, at euizterne dér havde tænkt sig at agere anderledes end deres forbryderkompisar i københavn, når den eu-nazionalistiske lissabonforfatning skulle til afstemning i riksdagen blandt de 349 ledamöter i løbet af november måned 2008.

Torsdag 20. november 2008 ved et sent nattesæde stemte de pengegrådige "svenske" politikere i riksdagen da også som deres "danske" mafia-forbindelser i "folketinget" 24/4-08. Hverken svenskerne eller indbyggerne i de svenskbesatte dele af Norge og Danmark blev hørt om deres mening i dén forbindelse. Den magtsyge politikerkaste, hvis fædreland er mammon, kunne mønstre 243 riksdagsstemmer for euizternes folkefjendske lissabonforfatning, mens 39 stemte imod og 13 stemte blankt. Læs videre her. En kommentar til riksdagsafstemningen af 20/11-08 lyder således:

"Det är inte folket som bestämt att de ska bli av med sina demokratiska rättigheter, utan en totalt fartblind maktelit, med privilegier långt långt över den genomsnittlige medborgaren. Vem som helst kan förstå att det inte kan fortsätta så här, med tilltagande sannolikhet för ett mycket abrupt, kaotiskt och olyckligt slut. Vi har valt våra demokratiska företrädare för att de ska gagna våra intressen. Inte för att de själva ska bli miljonärer, och med odemokratiska medel beröva oss våra demokratiska rättigheter.".

Henvisninger
Referat af folketingsdebatten om L 53 ved tredjebehandlingen 24/4-08, her.
Referat fra andenbehandlingen af L 53 8/4-08, her.
Samtlige dokumenter i forbindelse med behandlingen af lovforslag L 53, her.
Lov nr. 321 af 30/4-08, her (Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union).
EUizmens "charter" (prokrustes-charteret) i 11 sprogversioner (prokrusteschartret), her.
EUizternes dansksprogede version af "charteret" (af 18/12-00; C364, 22 sider), her.
I artikel 21 i "charteret" læser man om "ikke-forskelsbehandling", at al forskelsbehandling af enhver tænkelig og utænkelig art er "forbudt" i EUizme-staten. Denne artikel er "rechtsverbindlich", som det udtrykkes på tysk, hvilket vil sige, at de immunitetssikrede EUdommere kan dømme danske borgere helt vilkårligt efter denne og andre paragraffer og desuden færdes uhindret på dansk territorium uden selv at være underlagt dansk lov og ret.
Den franske grundtekst til "charteret", her.
Stævning af juntaledelsen, her og her.